Wynajem samochodów dostawczych
wypożyczalnia samochodów dostawczych warszawa
Jesteś tutaj: Strona główna / Warunki wynajmu

Warunki wynajmu

Warunkiem wynajmu jest opłacenie:

pełnej kwoty za cały okres wynajmu oraz kaucji zwrotnej w wysokości 800 PLN

 


W PRZYPADKU PIERWSZEJ REZERWACJI WYMAGANY JEST PRZELEW NA NASZ RACHUNEK SYMBOLICZNEJ KWOTY 1 ZŁ W CELU WERYFIKACJI

Nr Rachunku Bankowego

BZ WBK

24 1500 1878 1218 7009 1782 0000

Hanmax

Reymonta 19/29

01-840 Warszawa

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

Hanmax

 

I.              Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawieranych przez Wynajmującego, w ramach Wypożyczalni Samochodów..

Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1

W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są umową.

Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać:

1.1. osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat i posiada:

dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport)

ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy(min 12 miesięcy.

 

II.            Obowiązki Najemcy

Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

W czasie użytkowania Najemca lub każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

użytkowania samochodu  zgodnie z przeznaczeniem, jego parametrami technicznymi  oraz przepisami o Kodeksu Ruchu Drogowego

posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panela z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),

Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu

Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu

Ponadto zabrania się:

udziału w rajdach i wyścigach samochodowych, holowania innych pojazdów, przekraczania dopuszczalnej ładowności, w samochodzie zabrania się: palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, przewożenia zwierząt, przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

Najemca otrzymuje samochód czysty wewnętrznie i zewnętrznie oraz sprawny technicznie zgodnie z Protokołem Przekazania oraz zobowiązuje się do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne uszkodzenia pojazdu lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy zgodnie z  zapisami pkt XIII regulaminu, a jeśli będzie to niemożliwe to na podstawie systemu Audatex.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozdziału Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy..

Wynajmujący bądź osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania, sposobu przechowywania  i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za samochód do  czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas   zwrotu pojazdu co będzie potwierdzone Protokołem Zwrotu pojazdu.

III.            Opłaty

Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Koszty związane z opóźnieniem zwrotu określa Cennik stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Opłata za wynajem pobierana jest z góry, wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Stawka obowiązuje w całym okresie najmu, bez względu na zmiany taryf  w Cenniku Wypożyczalni w trakcie jej trwania.

Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazdy do miast, opłaty autostradowe podczas użytkowania pojazdu i upoważniania Wynajmującego do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z  Umową Najmu.

W sytuacji, gdy Wynajmujący otrzyma mandat karny będący wynikiem wykroczenia Najemcy, Wynajmujący wskaże kierującego odpowiednim organom i poinformuje o zaistniałej sytuacji Najemcę drogą listową. Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą administracyjną zgodną z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Ewentualne wątpliwości, co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 10 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane.

IV.              Zwrot pojazdu

Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, zapisanego w Umowie, w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą oddziału, w którym  Najemca zadeklarował zwrot pojazdu skutkować będzie naliczeniem obowiązkowej opłaty dodatkowej zgodnie z Cennikiem zawartym w Regulaminie.

Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pod rygorem naliczenia kar zawartych w Cenniku.

Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w  oddziale Wynajmującego.

Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji

 

W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu, w tym również przy udziale upoważnionych przez Wynajmującego  osób trzecich.

Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu w jego Cenniku.

Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu

odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,

szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),

szkód, które nie zostały zgłoszone przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,

odszkodowania za szkody spowodowane przez Najemcę, które spotkały się z odmową wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela

likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki

odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

V.            Serwis, przeglądy i naprawy

Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego,  przeglądu rejestracyjnego lub sezonowej wymiany opon, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.

Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód).

Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego.

W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego.

Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca, zakresu i kosztów naprawy.

Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami do wysokości zaakceptowanego kosztorysu.

W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa Najemca pokrywa pokryje wszelkie koszty  związane z naprawą (takie jak, np.: holowanie, czyszczenie układu paliwowego, konieczne naprawy, części). Stwierdzenie tego faktu może nastąpić, także po kilku dniach od zdania samochodu (zwrot z pełnym zbiornikiem). W takiej sytuacji Wynajmujący natychmiast powiadomi Najemcę i sporządzi protokół zawierający: stan licznika, okoliczności, warsztat naprawczy oraz zabezpieczy próbkę paliwa. Protokół będzie stanowić integralną część umowy. Najemca nie będzie podważał wartości kwoty wyrażonej kosztorysem.

 

VI.       Obowiązki Wynajmującego

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku.

VII.            Ubezpieczenie pojazdów

Samochód posiada ubezpieczenie OC . Udział własny Najemcy w szkodach z własnej winy wynosi każdorazowo: 800 zł

VII.            Odbiór pojazdu

Przekazanie pojazdu nastąpi w miejscu ustalonym w rezerwacji. W przypadku , gdy miejsce przekazanie jest poza siedzibą Wynajmującego do kwoty ceny najmu zostanie doliczona opłata dodatkowa zgodnie z Cennikiem.

Wynajmujący posiada w ofercie dla klientów bezpłatny parking jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za pojazd pozostawiony przez klienta  na czas  wynajmu pojazdu.

 

VIII.          Postanowienia końcowe

Wszystkie wymienione w cenniku ceny są cenami netto i należy je powiększyć o obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Wynajmujący oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883). Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w archiwach oraz systemach informatycznych celem przetwarzania danych umożliwiających prawidłowe sporządzenie umowy, obsługi umów bieżących oraz zakończonych, przekazywania Najemcy materiałów marketingowych, przekazywania danych Najemcy właściwym organom w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, w przypadku powstania wierzytelności nieuregulowanej w terminie przekazywania danych firmom windykacyjnym współpracującymi z Wynajmującym, realizacji cesji wierzytelności nieuregulowanej w terminie bez uzyskiwania zgody.

W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący i Najemca ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

 

 

 

…………………………………………………..

Załącznik nr 1 Regulaminu

CENNIK

Podstawa opłaty

Cena netto

Naruszenie przepisów porządkowych regulaminu

 

Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie

300 zł

Wyjazd poza granice Polski  bez zgłoszenia wynajmujacemu

500 zł

Zwrot brudnego samochodu

50 zł

Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem

250 zł

Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu

500 zł

Opłata administracyjna (np. Identyfikacja winowajcy mandatu)

50 zł

Opcje dodatkowe wynajmu

 

Odbiór / zwrot pojazdu w godzinach 20.00 - 7.00 (za czynność)

49 zł

Odbiór / zwrot w dni wolne od pracy (za czynność)

49 zł

Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej

250 zł

Zwłoka w zwrocie samochodu

Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki

Naprawy

 

Dotankowanie brakującego paliwa za każdy litr

9 zł

Zagubienie kluczyka / pilota od alarmu (za element)

500 zł

Koszt napraw blacharskich, lakierniczych, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia

Koszt usługi lub części + 35%

Uszkodzenie lub brak kluczyka bez centralnego zamka

250 zł

Uszkodzenie lub brak kluczyka z centralnym zamkiem

500 zł

Uszkodzenie lub brak dowodu rejestracyjnego, naklejki na szybie, tablicy rejestracyjnej lub polisy ubezpieczeniowej (za każde)

200 zł

Zatankowanie do samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa

500 złplus koszty naprawy wg. kosztorysu naprawy ASO

Demontaż, zamiana części i przeróbki samochodu bez zgody Wynajmującego

2 000 zł

Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku

200 zł plus koszt oryginalne części wg. cennika ASO

 

 

Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć 23% podatku VAT